Rekisteriselosteet

Kartanon Karkuri Oy

Tilausravintola Kartanon Karkurin rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjä

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, 23500 Uusikaupunki
Puhelin +358 44 091 1980
Sähköposti myynti@kartanonkarkuri.fi
Y-Tunnus 2265557-7
Kotipaikka: Uusikaupunki


Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Tuula Anttila
Toimitusjohtaja
+358 44 091 1980
tuula.anttila@kartanonkarkuri.fi


Rekisterin nimi

Tilausravintola Kartanon Karkurin asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen sekä hallinointiin liittyvissä asioissa sekä asiakassuhteiden kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin liittyvissä käyttötarkoituksissa.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon, markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin, tilastointiin sekä mahdollisiin markkinointikilpailujen järjestämiseen. Tietoja käsitellään myös mahdollisen uutiskirjeen lähettämiseen, mobiilimarkkinointiin sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelemme tietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenotossa vaadittavia henkilötietoja, ei rekisterinpitäjä voi ottaa vastaan yhteydenottoa eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.


Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan itseantamat yhteystiedot sekä asiakkaan luottamuksella luovuttamat henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet sekä kaikki asiakassuhteen ylläpitoon vaadittavat tiedot, kuten esimerkiksi asiakkaan järjestämää tilaisuutta koskevat tiedot. Rekisteristä löytyy muun muassa seuraavat tiedot: Asiakkaan nimi, osoite sekä kaikki asiakkaan antamat yhteystiedot (ml. puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet). Asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakkaan ja Kartanon Karkurin väliset sopimukset sekä tarjoukset, asiakkaan laskutukseen liittyvät tiedot sekä kaikki muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös sähköposteja, chat-keskusteluja, asiakkaan IP-osoitteita, puhelinkeskusteluja sekä muuta kanssakäymistä Kartanon Karkurin edustajien kanssa


Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään Kartanon Karkurin verkkopalveluista, rekisterinpitäjän sekä asiakkaan välisestä viestittelystä eri sosiaalisen median alustoissa, puheluista, sähköposteista, viesteistä, chat-keskusteluista sekä rekisterinedustajan ja asiakkaan välisistä henkilökohtaisista tapaamisista.


Henkilötietojen säilytysaika rekisterissä

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään, kuin rekisteröityneen asiakassuhteeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, muun muassa laskutustiedot säilytetään Kartanon Karkurin laskutusjärjestelmässä sekä kirjanpidossa kirjanpitolain nojalla kuuden vuoden ajan. Yhteydenottojärjestelmistä kerättyjä tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella tietojen lähetyksen yhteydessä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi tarpeen vaatiessa asiakkaan suostumuksella luovuttaa asiakastietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaniyrityksille, kun rekisterinpitäjä toimii asiakkaan ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin yhteyshenkilönä tilaisuuden suunnittelussa ja palvelun ostossa Kartanon Karkurin yhteistyökumppaniyritykseltä. Asiakkaan suostumuksella rekisterinpitäjän luovuttaessa asiakastietoja yhteistyökumppaniyritykselle, vastaa yhteistyökumppaniyritys osaltaan asiakkaan henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja rekisterinpitäjän tai yhteistyökumppaniyrityksensä ulkopuolisille henkilöille.

Tietoja saatetaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, sillä osa internetpalveluista sijaitsee Yhdysvalloissa (Google LLC:n hallinnassa). Tällöin kuitenkin pidetään huoli, että tiedot pysyvät turvassa ja kaikki tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.


Rekisterin suojaus

Asiakastietoja kerätään Kartanon Karkurin tietokantoihin, jotka ovat palomuurerin, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Sähköisesti tallennettuihin tiedostoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden teknisten turvatoimien avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä rekisteripitäjän valtuuttamat yrityksen edustajat, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan suojatusti ja ovat palautettavissa tarvittaessa.


Rekisterin tarkistusoikeus sekä asiakastietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö voidaan suorittaa ainoastaan kirjallisesti sekä allekirjoitetusti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. kohta Rekisteriasioita hoitavan yhteyshenkilön yhteystiedot). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tälläinen kielto tulee myös osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puuttellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa. Suostumuksen peruuttamistapauksessa se ei kuitenkaan vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Verkkopalveluiden evästeet

Tarjotakseen henkilökohtaisempaa asiakaskokemusta jo verkkosivustolla vierailun aikana, rekisterinpitäjä käyttää verkkopalveluissaan ja sivuillaan evästeitä asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvissä käyttötarkoituksissa. Evästeitä voidaan käyttää muun muassa asiakkaan sivustolla kulun seurantaan sekä aikaisempien sivustolla vierailuiden tunnistamiseen, jotta Kartanon Karkurin verkkosivut voivat automaattisesti sekä personoidusti kohdentaa näytettävää sisältöä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sivustolla voidaan käyttää evästeitä myös kohdennetun mainonnan tarjoamiseen sekä sivuston liikenteen analysointiin liittyvissä tarkoituksissa (Facebook sekä Google).

Palveluiden käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä poistumalla sivustolta tai vaihtoehtoisesti sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksissa.


» Avaa rekisteriseloste PDF-tiedostona


Rekisterinpitäjä

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, 23500 Uusikaupunki
Puhelin +358 44 091 1980
Sähköposti myynti@kartanonkarkuri.fi
Y-Tunnus 2265557-7
Kotipaikka: Uusikaupunki


Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Tuula Anttila
Toimitusjohtaja
+358 44 091 1980
tuula.anttila@kartanonkarkuri.fi


Rekisterin nimi

Tilausravintola Kartanon Karkurin tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilausravintolan yleisissä tiloissa toteutettu kameravalvonta muodostaa henkilötietolain (523/1999) mukaisen henkilötietorekisterin. Kameravalvonnassa noudatetaan myös lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. (759/2004)

Kartanon Karkuri Oy huolehtii tallentavalla kameravalvonnalla liiketoiminnan turvallisuudesta, ennaltaehkäisee rikoksen kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittämisessä. Lisäksi tallentavalla kameravalvonnalla pyritään huolehtimaan niin henkilökunnan kuin myös asiakkaiden yleisestä turvallisuudesta sekä ennaltaehkäisemään heihin kohdistuvia mahdollisia rikoksen- tai väkivallanuhkia. Tallentavalla kameravalvonnalla Kartanon Karkuri Oy pyrkii myös pitämään yllä järjestystä sekä pitämään huolta kiinteistöstään ja ennaltaehkäisemään siihen kohdistuvaa rikoksen uhkaa sekä ilkivallantekoa.

Kameravalvonnalla voidaan myös toteennäyttää henkilökuntaan tai muihin asiakkaisiin kohdistuvaa härintää, ahdistelua tai henkilökunnan osalta työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaaran tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Tästä syystä Kartanon Karkuri Oy:n tallentavan kameravalvonnan rekisteriin tallennetaan kiinteistössä tai sen alueella olevien henkilöiden tietoja.

Kameravalvontaa on mahdollista seurata reaaliaikaisena henkilökunnalle osotetusta valvontapisteestä turvallisuuden sekä kulunvalvonnan kannalta.


Rekisterin sisältämät tiedot

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri sisältää tallentavan kameravalvonnan kuva- ja videomateriaalia, jotka ovat tarkennettu tallentavan kameran sijaintitiedoilla, päiväys- sekä kellonaikatiedoilla.


Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.


Henkilötietojen säilytysaika rekisterissä

Henkilötietoja, tässä tapauksessa kuva- ja videomateriaalia säilytetään rekisterissä niin pitkään, kun Tilausravintola Kartanon Karkuri kokee tallenteet tarpeelliseksi joko henkilökunnan, asiakkaiden tai kiinteistön turvallisuuden turvaamiseksi sekä siellä tapahtuneiden välikohtausten selvittämiseksi.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rikosepäilytapauksissa kameran tallenteet voidaan luovuttaa poliisille poliisin näin pyytäessä. Vahinkotapauksissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiöille.


Rekisterin suojaus

Valvontakameratallenteet kerätään digitaalisessa muodossa kovalevylle, joka on suojattu vahvoin salasanoin. Tallenteisiin on mahdollista päästä käsiksi ainoastaan rekisterin käsittelyyn oikeutetut henkilöt henkilökohtaisin salasanoin. Jokaisen henkilön kirjautumista tallenteisiin voidaan valvoa.

Rekisterin tietoja säilytetään tarpeen vaatima aika, jonka jälkeen siellä sijaitsevat tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tallennetta.

Tietojen siirto viranomaisille tai vakuutusyhtiölle tapahtuu kovalevyltä kopioimalla tiedot siirrettävälle tallenteelle tai tulostamalla kuvaa paperille.

Koska tallentavalla kameravalvonnalla pyritään myös omaisuuden suojaamiseen eikä kohteessa ole valvomoa, joissa kaikkia tallennettavia tapahtumia seurattaisiin reaaliajassa, säilytetään kuvatallenteita tarpeen vaatima aika, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä todistemateriaalia.


Rekisteriin tallennettavien henkilöiden tiedottaminen

Jokaista rekisteriin tallentuvaa henkilöä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta kerrottavin kyltein tai tarroin. Tallentavasta kameravalvonnasta kertova tarra on kiinnitetty jokaiseen oveen, josta tilausravintolaan on mahdollista käydä sisään.

Rekisteriin tallentuvat henkilöt voivat tutustua Tilausravintola Kartanon Karkurin tallentavan kameravalvonnan rekisteriselosteeseen yrityksen verkkosivuilla rekisteriselosteet -osiossa (https://kartanonkarkuri.fi/index.php?sivu=rekisteriselosteet) tai erikseen pyytämällä tallentavan kameravalvonnan rekisteriselostetta kuvauspaikalla tilausravintolan henkilökunnalta.


» Avaa rekisteriseloste PDF-tiedostona