Henkilötietolain (523/99) 10 §:n

Mukainen rekisteriseloste

Tilausravintola Kartanon Karkurin asiakasrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laadittu 07.05.2020. Päivitetty 07.05.2020. Laatija Tommi Raita Content Creating

Rekisterinpitäjä

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, 23500 Uusikaupunki
Puhelin +358 44 091 1980
Sähköposti myynti@kartanonkarkuri.fi
Y-Tunnus 2265557-7
Kotipaikka: Uusikaupunki


Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Tuula Anttila
Toimitusjohtaja
+358 44 091 1980
tuula.anttila@kartanonkarkuri.fi


Rekisterin nimi

Tilausravintola Kartanon Karkurin asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen sekä hallinointiin liittyvissä asioissa sekä asiakassuhteiden kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin liittyvissä käyttötarkoituksissa.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon, markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin, tilastointiin sekä mahdollisiin markkinointikilpailujen järjestämiseen. Tietoja käsitellään myös mahdollisen uutiskirjeen lähettämiseen sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelemme tietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenotossa vaadittavia henkilötietoja, ei rekisterinpitäjä voi ottaa vastaan yhteydenottoa eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.


Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan itseantamat yhteystiedot sekä asiakkaan luottamuksella luovuttamat henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet sekä kaikki asiakassuhteen ylläpitoon vaadittavat tiedot, kuten esimerkiksi asiakkaan järjestämää tilaisuutta koskevat tiedot. Rekisteristä löytyy muun muassa seuraavat tiedot: Asiakkaan nimi, osoite sekä kaikki asiakkaan antamat yhteystiedot. Asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakkaan ja Kartanon Karkurin väliset sopimukset sekä tarjoukset, asiakkaan laskutukseen liittyvät tiedot sekä kaikki muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.


Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään Kartanon Karkurin verkkopalveluista, rekisterinpitäjän sekä asiakkaan välisestä viestittelystä eri sosiaalisen median alustoissa, puheluista, sähköposteista, viesteistä sekä rekisterinedustajan ja asiakkaan välisistä henkilökohtaisista tapaamisista.


Henkilötietojen säilytysaika rekisterissä

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään, kuin rekisteröityneen asiakassuhteeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, muun muassa laskutustiedot säilytetään Kartanon Karkurin laskutusjärjestelmässä sekä kirjanpidossa kirjanpitolain nojalla kuuden vuoden ajan. Yhteydenottojärjestelmistä kerättyjä tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella tietojen lähetyksen yhteydessä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi tarpeen vaatiessa asiakkaan suostumuksella luovuttaa asiakastietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaniyrityksille, kun rekisterinpitäjä toimii asiakkaan ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin yhteyshenkilönä tilaisuuden suunnittelussa ja palvelun ostossa Kartanon Karkurin yhteistyökumppaniyritykseltä. Asiakkaan suostumuksella rekisterinpitäjän luovuttaessa asiakastietoja yhteistyökumppaniyritykselle, vastaa yhteistyökumppaniyritys osaltaan asiakkaan henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja rekisterinpitäjän tai yhteistyökumppaniyrityksensä ulkopuolisille henkilöille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Asiakastietoja kerätään Kartanon Karkurin tietokantoihin, jotka ovat palomuurerin, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Sähköisesti tallennettuihin tiedostoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden teknisten turvatoimien avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä rekisteripitäjän valtuuttamat yrityksen edustajat, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan suojatusti ja ovat palautettavissa tarvittaessa.


Rekisterin tarkistusoikeus sekä asiakastietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö voidaan suorittaa ainoastaan kirjallisesti sekä allekirjoitetusti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. kohta Rekisteriasioita hoitavan yhteyshenkilön yhteystiedot). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tälläinen kielto tulee myös osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puuttellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa. Suostumuksen peruuttamistapauksessa se ei kuitenkaan vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Verkkopalveluiden evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkopalveluissaan ja sivuillaan evästeitä asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvissä käyttötarkoituksissa. Palveluiden käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö estämällä ne oman selaimensa asetuksissa.